nyatr3

 

Till SKKs medlemsklubbar 

För kännedom till medlemmar genom publicering på skk.se

Vi har nu sex månaders erfarenhet av ett helt nytt läge för SKKs verksamhet med anledning av konsekvenserna från den pågående Corona-pandemin. 

Denna redovisning har som huvudfokus påverkan på SKK centralt. Hur pandemin har påverkat varje enskild klubb som är ansluten till SKK finns det idag ingen samlad bild över. Vår bedömning är att SKK-organisationen i sin helhet tappat bortåt 100 miljoner kronor i intäkter. Samtidigt har många klubbar i motsvarande grad kunnat minska sina verksamhetskostnader för alla de arrangemang som blivit inställda. En mer komplett bild finns tyvärr inte förrän våren 2021 när klubbarna redovisar sina ekonomiska resultat för 2020. 

För SKK centralt har effekterna varit väldigt varierande beroende på vilken verksamhet det gäller. 

Viss verksamhet som utställningar och prov har kraftigt reducerats men har sedan sensommaren åter så sakta börjat starta med mindre arrangemang. Fortfarande innebär begränsningen på max 50 personer vid offentliga tillställningar att de större hundutställningarna som hålls inomhus ännu inte är möjliga att arrangera. Detsamma gäller även för kennelkonsulentbesök som helt ställdes in i mars för att sakta återupptas under hösten. 

På SKKs kansli är vissa avdelningar t.ex. Medlemsservice och Avel och hälsa i princip inte berörda av den rådande situationen. Annan verksamhet såsom valpregistreringar, distansutbildningar och annat stöd för distansmöten har ökat mer eller mindre kraftfullt. 

Sammanlagt bedömer vi att 22 mnkr av de budgeterade 134 mnkr i intäkter kommer att försvinna 2020. Huvuddelen är en konsekvens av att vi inte arrangerar Stockholm Hundmässa, vilket ger ca 11 mnkr mindre i intäkter. Andra minskade utställnings- och tävlingsinriktade intäkter med ca 10 mnkr. Men även andra intäkter bedöms minska t.ex. annonsförsäljning i Hundsport. Å andra sidan pekar några andra intäkter på en ökning som t.ex. valpregistrering, ägarregistrering av hund och katt samt även medlemsintäkter. 

För att kompensera den kraftiga intäktsminskningen har Centralstyrelsen beslutat om motsvarande kostnadsbesparingar. Detta har dels skett genom att alla kostnader för 

att arrangera Stockholm Hundmässa har kunnat undvikas. Personalkostnader minskar med 5 mnkr. Genom en rad personalbesparande åtgärder samt att styrelsen och dess kommittéer har ställt in eller skjutits fram i tid olika projekt, utbildningar, möten etc. till en tidigare bedömd kostnad på drygt 5 mnkr. Till detta har sedan andra kostnadsbesparande åtgärder satts in genom att flera av Hundsports olika bilagor har ställts in. Totalt innebär detta besparingar på ca 22 mnkr. 

Sammantaget pekar prognosen för helårsresultat som är gjorda utifrån delårsbokslutet den 30 juni på ett fortsatt mindre överskott för 2020. 

SKKs likviditet har under hela perioden mars-augusti varit fortsatt god och har förstärkts under sommaren och överstiger idag 50 mnkr. Den helt dominerande andelen är placerad på bankkonto eller i räntebärande placeringar. 

Vid en jämförelse med våra nordiska kollegor så har Finska Kennelklubben, FKK en likartad utveckling. Kollegorna i Norge, NKK, och Danmark, DKK, har haft en utveckling som skiljer sig mera åt mot SKK och FKK. Både NKKs och DKKs centrala verksamhet är mer ekonomiskt beroende av utställningar då det är respektive kennelklubb som är arrangör av dessa utställningar till skillnad från SKK och FKK där det är respektive länsklubb. Vidare gick dessa båda klubbar in i 2020 med en sämre ekonomisk styrka i respektive balansräkning än den SKK och FKK har. Alla klubbar i Norden har dock på lite olika sätt satt in åtgärder för att kompensera de intäktsminskningar som alla drabbats av. 

Centralstyrelsens fokus nu och framöver är självfallet att ha en fortsatt stark kontroll på verksamhetens utveckling och dess ekonomiska konsekvenser. Vidare kommer SKK/CS att på olika sätt stödja klubbarna för att så fort det är möjligt komma igång med sin ordinarie verksamhet. Berörda kommittéer har för 2021 en mycket stor flexibilitet i önskemål om att byta datum, plats med mera för olika verksamheter. 

SKK/CS beslutade vid sitt senaste möte att begära företräde för Folkhälsomyndigeten för att diskutera hur SKKs olika verksamheter återupptas. 

Vi önskar er alla en fin och skön höst! 

Med vänlig hälsning 

Svenska Kennelklubben