nyatr3

Hamiltonplaketten

Utmärkelsen Hamiltonplaketten delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige vartannat år. Plaketten tilldelas en person/personer som genom “framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”.
För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna ha varit aktiv uppfödare under minst tio år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov.
Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person/personer som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.
Verksamheten får inte strida mot Svenska Kennelklubbens grundregler, inte heller får uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons/persons hundhållning i stort beaktas.
Avliden person kan inte nomineras som mottagare av plaketten.
Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten kan lämnas till SKK av länsklubb, specialklubb eller avtalsansluten rasklubb. Om en enskild medlem inom SKK-organisationen önskar komma med förslag ska detta skickas till vederbörandes länsklubb eller specialklubb. Enskild medlem, rasklubb, lokal kennelklubb eller lokalavdelning kan inte skicka förslag direkt till SKK.
Med förslaget bifogas en skriftlig redogörelse över personens/kennelns uppfödargärning. Det är viktigt att ge information om på vilket sätt till exempel uppfödningen haft betydelse för rasens nationella och/eller internationella utveckling.
Följande personer med uppfödning av WHWT har tilldelats Hamiltonplaketten: 
1962 Elin Svensson, Kennel av Mariedal
1967 Barbro Eklund, Kennel Mac Mahon
1981 Birgitta Hasselgren, Kennel Tweed
1985 Britta Roos-Börjesson, Kennel Bushey’s

Uppgifterna inhämtade från SKK. 2014-10-11/MR

Svenska Terrierklubbens Förtjänsttecken

• Medlem som på ett föredömligt sätt främjat Svenska Terrierklubbens mål och verksamhet kan tilldelas Svenska Terrierklubbens Förtjänsttecken.
• Arbetet skall vara av den karaktär att det kommit Svenska Terrierklubben till stor nytta och framåtskridande.
• Medlemmen skall vara klanderfri och representativ för sin organisation.
• Medlemmen skall ha arbetat inom organisationen i minst 10 år.
• Förslagsställaren skall utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående krav, med en tydlig redogörelse av arbetsinsatsen, och som även åtföljs av en presentation av medlemmen.
• Förslag kan lämnas av rasklubb och/eller lokalklubb samt centralstyrelsen.
• Förslag skall vara Svenska Terrierklubben tillhanda senast 15 november, och utdelning sker nästföljande år.
• Svenska Terrierklubbens centralstyrelse utser mottagare av Förtjänsttecken.
• Mottagare av Förtjänsttecken skall presenteras i Terrierposten.
Följande personer med uppfödning av WHWT har tilldelats Svenska Terrierklubbens Förtjänsttecken: 
2015 Birgitta Ekbom Kennel Rimrock

 

Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj

Medlem* som under minst 10 år på ett förtjänstfullt sätt genom uppfödning främjat terrieraveln kan tilldelas Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj. Medlemmen skall arbeta i enlighet med SKKs avelspolicy och rasklubbens avelsstrategi. Medlemmen skall också vara ett föredöme när det gäller kontakten med valpköpare, andra uppfödare, medtävlare och organisationens förtroendevalda.

Förslagsställaren skall utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående krav, med en tydlig redogörelse av uppfödargärningens bakgrund, historik och meriter, och som även åtföljs av en presentation av medlemmen. Förslag kan lämnas av rasklubb och/eller lokalklubb samt centralstyrelsen.

Förslag skall vara Svenska Terrierklubben tillhanda senast 15 november, och utdelning sker nästföljande år. Svenska Terrierklubbens centralstyrelse utser mottagare av Uppfödarmedalj. Mottagare av Uppfödarmedalj skall presenteras i TerrierPosten.

Följande uppfödare av WHWT har tilldelats Svenska Terrierklubbens Uppfödarmedalj:

1967 Barbro Eklund, Kennel, Mac Mahon
1973 Margot Lindgren Johansson, Kennel Grandavesti
1974 Birgitta Hasselgren, Kennel Tweed
1975 Britta Roos-Börjesson, Kennel Bushey’s
1979 Ingegerd och Jan Grünberger, Kennel Hardly
1979 Ann Rode, Kennel Mic Mac
1986 Elsie Hultgren, Kennel Pajazzo
1988 Cathrine Nilsson, Kennel Times
1989 Inger Mårius, Kennel Glenncheck
1993 Louise Thomson, Kennel Smash
1995 Lisa Linnerborg, Kennel Playing
1998 Vasilis Stavropoulos, Kennel Zeus
1999 Inger och Hans Fastén, Kennel Skean-Dhu
2000 Reidun Aldrin (Bråthen), Kennel Jazzing
2003 Suzanne Birberg, Kennel Match
2004 Bengt-Åke Gummesson, Kennel Primos
2006 Inger Persson/Anne Liljenberg, Kennel Posh
2010 Morgan Granander, Kennel Werweises

Styrelsen reserverar sig för ev felaktigheter/brister då det saknas en central lista på Svenska Terrierklubben, men mottar gärna kompletteringar och rättelser via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

2015-02-07/MR